صفحه اصلي ارتباط باما
ارکان نهاد
اساسنامه نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه‌ها

مقدمه
بر اساس دستور رهبر معظم انقلاب اسلامي حضرت آيت‌ا... خامنه‌اي مدظله‌ العالي مبني بر تجديد نظر در اساسنامة شوراي نمايندگان و دفاتر آنها در دانشگاهها (موضوع مصوبة شمارة 1368/ دش مورخ 28/6/69 شوراي عالي انقلاب فرهنگي و اصلاحيه‌هاي آن) و ايجاد سازمان جديدي براي تحقق اهداف مورد نظر معظم له “نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها” با اين اهداف، وظائف و سازمان تشکيل مي‌شود:

ماده 1 ـ نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاهها که در اين اساسنامه اختصاراً نهاد نمايندگي ناميده مي‌شود نهادي است که زير نظر معظم‌ له در کلية دانشگاهها و مراکز آموزش عالي به انجام وظائف مصرح در اساسنامه مي‌پردازد.

ماده 2 ـ اهداف:

1 ـ توسعه و تعميق آگاهيها و علائق اسلامي دانشجويان و دانشگاهيان و تبيين ارزشهاي اسلامي.

2 ـ ايجاد و گسترش فضاي معنوي و اسلامي در دانشگاهها و رشد فضائل اخلاقي در دانشگاهيان.

3 ـ رشد بينش سياسي در محيط دانشگاه.

4 ـ حمايت و هدايت فکري تشکلهاي دانشجوئي و دانشگاهي.

5 ـ حاکميت بخشيدن به ارزشهاي اسلامي و انقلابي در سطوح اجرائي و علمي.

6 ـ مقابله با ترويج عقائد و افکار انحرافي و هجوم فرهنگي و تقويت روح خود باوري و استقلال فکري.

7 ـ تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.

ماده 3 ـ وظائف:

1 ـ تبيين مسائل سياسي، اجتماعي و فرهنگي از طريق برگزاري جلسات، سخنراني و بحث و مناظره، نشر مقالات و جزوات و مانند آن.

2 ـ انجام دادن مسئوليتهاي روحانيت در محيط دانشگاه مانند اقامة جماعت و برپائي مجالس و محافل مذهبي و اهتمام به تعظيم شعائر اسلامي و مراسم ديني.

3 ـ اجراي برنامه‌هاي آموزشي، پژوهشي و تربيتي در زمينة علوم و معارف اسلامي از قبيل برگزاري گردهمائيها و نشستهاي تخصصي، جلسات پاسخ به سئوالات، نشر مقالات و جزوات و فعاليتهاي فوق برنامه و مانند آن.

4 ـ حضور فعال در ميان دانشجويان و دانشگاهيان به منظور راهنمائي و ارشاد فکري و اخلاقي و پاسخگوئي به مسائل شرعي.

5 ـ هدايت تشکلها و نهادها و حرکتهاي اسلامي دانشجوئي و دانشگاهي و تقويت فعاليتهاي اسلامي در دانشگاه.

6 ـ مطالعه و بررسي وضع ديني و اعتقادي و گرايشهاي فرهنگي و سياسي در محيط دانشگاه و علل ضعفها و نارسائيها براي دستيابي به راه‌حلهاي مناسب.

7ـ بسط فرهنگ امر به معروف و نهي از منکر و اقامة نماز در دانشگاهها.

8 ـ همکاري با نهادها و مراکز حوزه‌اي و دانشگاهي و پشتيباني از آنها براي تقويت پيوند حوزه و دانشگاه.

9 ـ گزينش علمي و عمومي استادان دروس معارف اسلامي و نظارت بر کيفيت ارائه آن دروس و ارزيابي عملکرد آنان.

10 ـ تائيد رئيس پيشنهادي گروه معارف اسلامي قبل از معرفي به رئيس دانشگاه.

11 ـ نظارت بر رعايت موازين اسلامي و ارزشهاي انقلاب در امور ادارة دانشگاهها، تتشکلها و فعاليتهاي فرهنگي و سياسي ـ اجتماعي مراکز هنري و ورزشي و خوابگاههاي دانشگاهي و نيز نشريات داخلي دانشگاه.

12 ـ بررسي مقررات، آئين‌نامه‌ها و بخشنامه‌هاي راجع به امور فرهنگي در مراکز آموزش عالي و مؤسسات وابسته از نظر انطباق با معيارها و ارزشهاي اسلامي و انقلاب اسلامي.

13 ـ حمايت از نيروهاي متخصص و متعهد در دانشگاه.

14 ـ اعلام نظر کتبي دربارة خلافهاي بين متون جزوات درسي و مباحث راجع به مباني ارزشها وديدگاههاي ديني و اسلامي از طرف دفتر مرکزي نهاد، به مسئولان ذيربط، براي اصلاح.

تبصره 1 : درمواردي که اجراي بندهاي اين ماده نياز به حضور مسئول نهاد در يکي از شوراها، هيئتها يا کميته‌هاي وزارتخانه‌، دانشگاه يا دانشکده داشته باشد از وي براي شرکت در جلسه دعوت خواهد شد.

تبصره 2 : به منظور اجراي وظايف ناشي از اين ماده، صورت جلسات شوراها و هيئتها و کميته‌هاي تبصره 1 به اطلاع مسئول نهاد مي‌رسد.

تبصره 3 : مسئول نهاد در هر دانشگاه نظرها و تذکرات خود را در هر يک از موارد بررسي و اقدام لازم کتباً به رئيس يا مسئولان دانشگاه يا مرکز آموزش عالي اعلام مي‌دارد، در صورت عدم موفقيت يا عدم اعتنا، موضوع به شوراي نمايندگان احاله مي‌شود تا با حضور طرفين بررسي و تصميم‌ نهايي اتخاذ شود.

15 ـ عضويت نماينده‌اي از نهاد در شوراي عالي برنامه‌ريزي و نماينده‌اي در هيئت نظارت و بازرسي شوراي عالي انقلاب فرهنگي و نمايندگاني در هيئت‌هاي عالي گزينش استاد وزارت فرهنگ و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، اين چهار نماينده به پيشنهاد رئيس نهاد و تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي انتخاب خواهند شد.

ماده 4 ـ ارکان نهاد نمايندگي عبارتند از:

1 ـ شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري.

2 ـ رياست نهاد.

3 ـ دفاتر نمايندگان در دانشگاهها.

ماده 5 ـ شوراي نمايندگان مقام معظم رهبري عاليترين مرجع سياستگذاري نهاد است و اعضاي آن را رهبر معظم انقلاب اسلامي منصوب مي‌کنند.

ماده 6 ـ رئيس نهاد برترين مسئول اجرائي نهاد است و با پيشنهاد شوراي نمايندگان توسط مقام معظم رهبري براي مدت 3 سال تعيين مي‌شود.

ماده 7 ـ مسئول دفتر نمايندگي در دانشگاه مسئوليت ادارة دفتر و اجراي وظايف نهاد در حيطة دانشگاه را بر عهده دارد و زير نظر رئيس نهاد و در چارچوب برنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي ابلاغ شده از سوي وي فعاليت مي‌کند.

ماده 8 ـ نصب و عزل مسئولان دفاتر نمايندگي در دانشگاهها پس از مشورت با رئيس دانشگاه به پيشنهاد رئيس نهاد و تصويب شوراي نمايندگان و حکم رئيس شورا صورت مي‌گيرد.

ماده 9 ـ وظايف شوراي نمايندگان:

1 ـ تصويب سياستها و خط مشي‌ها، نمودار تشکيلاتي و شرح وظائف قسمتها.

2 ـ پيشنهاد رئيس نهاد به مقام معظم رهبري.

3 ـ تصويب برنامه و تهيه و تنظيم بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه آن براي تصويب به مراجع ذيصلاح.

4 ـ نظارت بر حسن اجراي مصوبات شوراي نمايندگان و عملکرد نهاد.

5 ـ نصب و عزل مسئولان دفاتر نمايندگان در دانشگاه با امضاي رئيس شوراي نمايندگان پس از پيشنهاد رئيس نهاد و مشورت با رئيس دانشگاه.

6 ـ تصويب تشکيلات دفاتر نمايندگي و محدودة وظايف شعب وابسته در چهارچوب اساسنامه.

ماده 10 ـ وظائف و اختيارات رئيس نهاد:

1 ـ ادراة کلية امور نهاد در چهارچوب اساسنامه و مقررات.

2 ـ اجراي مصوبات شوراي نمايندگان.

3 ـ نظارت بر حسن اجراي وظايف دفاتر و واحدها و فعاليتهاي جاري نهاد در دانشگاهها و پيگيري اشکالات و تخلفات احتمالي.

4 ـ پيشنهاد برنامة محتوائي و طرحهاي اجرايي براي تصويب در شوراي نمايندگان.

5 ـ تهيه و ابلاغ آيين‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها به دفاتر نمايندگي در دانشگاهها براي انجام وظائف محول.

6 ـ پيشنهاد نصب و عزل مسئولان دفاتر در دانشگاهها پس از مشورت با رئيس دانشگاه در هر مورد به شوراي نمايندگان براي صدور حکم.

7 ـ تهية سياستها، خط مشي‌ها، نمودار تشکيلاتي و شرح وظائف قسمتها و ارائه به شوراي نمايندگان براي تصويب.

8 ـ تهيه و تدوين برنامه، بودجه و ترازنامه سالانه و ارائه به شورا.

9 ـ نصب و عزل معاونان و مسئولان داخلي نهاد.

10 ـ تشکيل شورائي از صاحب نظران حوزه و دانشگاه به منظور بررسي طرحها و برنامه‌هاي محتوائي نهاد.

11 ـ جذب و تربيت فضلاي روحاني براي تصدي مسئوليتها در نهاد نمايندگي.

تبصره: با تصويب شوراي نمايندگان، رئيس نهاد مي‌تواند برخي از وظائف دفاتر نمايندگي را به طور متمرکز اجرا کند.

مادة 11 ـ هيأت رئيسة دانشگاه با حضور مسئول دفتر نمايندگي نسبت به هرگونه پشتيباني و تأمين نيازهاي دفتر اعم از نيروي انساني و فضا و تجهيزات در چهارچوب امکانات دانشگاه، تصميم‌گيري و اقدام مي‌کند.

مادة 12 ـ بودجة نهاد همه ساله در رديف مستقل در بودجة کل کشور پيش‌بيني مي‌ شود و دفتر نمايندگي مي‌تواند علاوه بر اعتباراتي که از نهاد نمايندگي دريافت مي‌کند، از بودجه‌اي که در رديف راجع به مسائل فرهنگي، همه سالها در بودجه دانشگاه منظور مي‌شود استفاده کند.

تبصره: اجراي اين اساسنامه براي دانشگاههاي غيردولتي موکول به تهية متمم جداگانه‌اي براي اين قبيل مؤسسات و تصويب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي خواهد بود.

مادة 13 ـ اين اساسنامه که در 13 ماده و 5 تبصره در تاريخ 3/12/72 به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي رسيده است بند 15 مادة 3 آن در جلسة 374 مورخ 25/2/75 تکميل شد.
تعداد بازديد اين صفحه: 3016
خانه | بازگشت | حريم خصوصي كاربران |
Guest (Qomuniguest)

دفتر نهاد مقام معظم رهبري - دانشگاه قم
مجری سایت : شرکت سیگما